sunbet手机版维股份有限公司

...


 一、要紧注意事项

 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级应付参谋的抵押权交流C缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性声明或次要的未顾及,也其实质的事实。、真实和填写性承当个人和共同责任。。

 除以下董事外,安宁董事列席董事会报酬这次半载期回购规。

<TD align="middle" width="27%">缺乏亲自列席导演的名字<TD align="middle" width="27%">缺乏亲自列席董事会<TD align="middle" width="27%">不亲自参与代表大会的事业<TD align="middle" width="19%">被本金的姓名<TD align="middle" width="27%">张仲真<TD align="middle" width="27%">董事<TD align="middle" width="27%">书信方法<TD align="left" width="19%"> <TD align="middle" width="27%">陈爱琴<TD align="middle" width="27%">董事<TD align="middle" width="27%">书信方法<TD align="left" width="19%"> 

 公司半载度财务公布未必记述事务所审计。

 公司负责人王振珊、Yan Jun,记述负责人,Yan Jun和记述负责人:确保半载报中决算表的事实、填写。

 二、公司根本情境

 (1)根本交流引见

<TD align="middle" width="100%">A股略号<TD align="middle" width="400%" colspan="2">*ST 丹化<TD align="middle" width="100%">共享信号<TD align="middle" width="400%" colspan="2">000498<TD align="middle" width="100%">上市保释金买卖税<TD align="middle" width="400%" colspan="2">深圳保释金买卖税<TD align="left" width="20%"> <TD align="middle" width="40%">董事会秘书官<TD align="middle" width="40%">保释金事务代表<TD align="middle" width="20%">姓名<TD align="middle" width="40%">任航<TD align="middle" width="40%">于成义<TD align="middle" width="20%">加强<TD align="middle" width="40%">辽宁丹东复兴区滨江西路6号<TD align="middle" width="40%">辽宁丹东复兴区滨江西路6号<TD align="middle" width="20%">电话制造<TD align="middle" width="40%">0415—6164666<TD align="middle" width="40%">0415—6164666<TD align="middle" width="20%">副本<TD align="middle" width="40%">0415—2237377<TD align="middle" width="40%">0415—2237377<TD align="middle" width="20%">电子邮箱<TD align="middle" width="40%">sz000498@qq.com<TD align="middle" width="40%">chengyi6019@163.com

 (二)次要财务信息和转位

 1、次要记述信息和财务转位

 前单独公布期术语有上升性调理?

 是 √ 否

<TD align="left" width="44%"> <TD align="middle" width="18%">公布完毕<TD align="middle" width="18%">上年岁末<TD align="middle" width="20%">公布完毕比上年岁末增减(%)<TD align="middle" width="44%">资产本利之和(元)<TD align="middle" width="18%">4,526,307.82<TD align="middle" width="18%">10,688,797.43<TD align="middle" width="20%">-57.65%<TD align="middle" width="44%">归属于上市公司合伙的所有者权益(元)<TD align="middle" width="18%">4,512,939.91<TD align="middle" width="18%">10,279,977.42<TD align="middle" width="20%">-56.1%<TD align="middle" width="44%">自有资本(命运)<TD align="middle" width="18%">440,700,000.00<TD align="middle" width="18%">440,700,000.00<TD align="middle" width="20%">0%<TD align="middle" width="44%">归属于上市公司合伙的每股净资产(元/股)<TD align="middle" width="18%">0.01<TD align="middle" width="18%">0.023<TD align="middle" width="20%">-56.52%<TD align="middle" width="44%">资产亏空率(%)<TD align="middle" width="18%">0.3%<TD align="middle" width="18%">3.82%<TD align="middle" width="20%">-3.52%<TD align="left" width="44%"> <TD align="middle" width="18%">公布期(1-6个月)<TD align="middle" width="18%">上年同步性<TD align="middle" width="20%">下面所说的事公布比上年好。

同步性加强或增加

<TD align="middle" width="44%">营业一般付款(元)<TD align="middle" width="18%">0.00<TD align="middle" width="18%">0.00<TD align="middle" width="20%">0%<TD align="middle" width="44%">营业得益(元)<TD align="middle" width="18%">-5,767,925.06<TD align="middle" width="18%">-793,336.64<TD align="middle" width="20%">-627.05%<TD align="middle" width="44%">得益本利之和(元)<TD align="middle" width="18%">-5,767,037.51<TD align="middle" width="18%">-793,336.64<TD align="middle" width="20%">-626.93%<TD align="middle" width="44%">归属于上市公司合伙的净得益(元)<TD align="middle" width="18%">-5,767,037.51<TD align="middle" width="18%">-793,336.64<TD align="middle" width="20%">-626.93%<TD align="middle" width="44%">从非惯常利害中起飞的得益净数<TD align="middle" width="18%">-5,767,925.06<TD align="middle" width="18%">-793,336.64<TD align="middle" width="20%">-627.05%<TD align="middle" width="44%">根本每股进项(元/股)<TD align="middle" width="18%">-0.0131<TD align="middle" width="18%">-0.0018<TD align="middle" width="20%">-627.78%<TD align="middle" width="44%">冲淡每股进项(元/股)<TD align="middle" width="18%">-0.0131<TD align="middle" width="18%">-0.0018<TD align="middle" width="20%">-627.78%<TD align="middle" width="44%">额外的破旧的净资产进项率(%)<TD align="middle" width="18%">-77.97%<TD align="middle" width="18%">-8.43%<TD align="middle" width="20%">-69.54%<TD align="middle" width="44%">起飞非惯常利害后的净资产额外的破旧的进项率<TD align="middle" width="18%">-77.98%<TD align="middle" width="18%">-8.43%<TD align="middle" width="20%">-69.55%<TD align="middle" width="44%">经纪季节性竞赛净现金流动量(元)<TD align="middle" width="18%">-6,176,058.09<TD align="middle" width="18%">-35,728,443.32<TD align="middle" width="20%">82.71%<TD align="middle" width="44%">每股经纪季节性竞赛净现金流动量(元/股)<TD align="middle" width="18%">-0.014<TD align="middle" width="18%">-0.0811<TD align="middle" width="20%">82.73%

 公司次要记述信息和财务转位的阐明,请填写调理阐明。

 公布期内无生产经纪和付款,但是相干的时代本钱发生。。

 净得益比上年同步性增加626.93%,次要是由于公司签字了次要的资产重组构架,公司积极参与重组约定。,相干句号费的加强,得益突然造访。。

 2、非惯常利害突出

 √ 授予 不授予

<TD align="middle" width="55%">非惯常利害突出<TD align="middle" width="29%">从年首到公布终端的总额<TD align="middle" width="16%">阐明<TD align="middle" width="55%">非游资的利害管理<TD align="left" width="29%"> <TD align="left" width="16%"> <TD align="middle" width="55%">超额或友好随便的赞同贴壁纸的退还已缴税款。、减免<TD align="left" width="29%"> <TD align="left" width="16%"> <TD align="middle" width="55%">眼前得益和消融中表现的内阁默许是CLO。,除内阁默许外,契合民族团结规则<TD align="left" width="29%"> <TD align="left" width="16%"> <TD align="middle" width="55%">向非财务企业单位衣褶的资金占诉讼费<TD align="left" width="29%"> <TD align="left" width="16%"> <TD align="middle" width="55%">企业单位收买分店、联营企业单位及合营企业单位的使充满金钱不足获得使充满时应看法被使充满单位可识别净资产公允看重发生的进项<TD align="left" width="29%"> <TD align="left" width="16%"> <TD align="middle" width="55%">非钱币性资产的利害调换<TD align="left" width="29%"> <TD align="left" width="16%"> <TD align="middle" width="55%">付托对立面使充满或应付资产利害<TD align="left" width="29%"> <TD align="left" width="16%"> <TD align="middle" width="55%">不可抗力精神错乱,物质的灾害形成的资产减值预备<TD align="left" width="29%"> <TD align="left" width="16%"> <TD align="middle" width="55%">过失重组利害<TD align="left" width="29%"> <TD align="left" width="16%"> <TD align="middle" width="55%">重组费,如安顿参谋的的付款、一致本钱等。<TD align="left" width="29%"> <TD align="left" width="16%"> <TD align="middle" width="55%">超越公允看重的不正当买卖导致的利害。<TD align="left" width="29%"> <TD align="left" width="16%"> <TD align="middle" width="55%">分店从高音部合到合后的净利害<TD align="left" width="29%"> <TD align="left" width="16%"> <TD align="middle" width="55%">与什么不相干的不测事情导致的利害<TD align="left" width="29%"> <TD align="left" width="16%"> <TD align="middle" width="55%">更与不变的经纪相干的无效对冲事情在更远处,拿买卖性财源融资、财源亏空买卖发生的公允看重多样,买卖性财源融资的管理、买卖财源亏空和可供出卖财源融资的进项<TD align="left" width="29%"> <TD align="left" width="16%"> <TD align="middle" width="55%">区别填写减值预备减值预备。<TD align="left" width="29%"> <TD align="left" width="16%"> <TD align="middle" width="55%">广为流传地付托记入贷方的利润与消融<TD align="left" width="29%"> <TD align="left" width="16%"> <TD align="middle" width="55%">使充满性不动产公允看重多样导致的利害<TD align="left" width="29%"> <TD align="left" width="16%"> <TD align="middle" width="55%">争辩赋税收入、记述及安宁法度、水流利害一次性的调理对专业参谋的的碰撞<TD align="left" width="29%"> <TD align="left" width="16%"> <TD align="middle" width="55%">托管下获得的仓库租金付款<TD align="left" width="29%"> <TD align="left" width="16%"> <TD align="middle" width="55%">除上述的各项在更远处的安宁营业外付款和付款<TD align="middle" width="29%">887.55<TD align="left" width="16%"> <TD align="middle" width="55%">契合非惯常下定义的安宁利害突出<TD align="left" width="29%"> <TD align="left" width="16%"> <TD align="middle" width="55%">中小合伙权益的碰撞<TD align="left" width="29%"> <TD align="left" width="16%"> <TD align="middle" width="55%">所得税碰撞<TD align="left" width="29%"> <TD align="left" width="16%"> <TD align="middle" width="55%">解决<TD align="middle" width="29%">887.55<TD align="middle" width="16%">--

 3、同时由于国际记述准则与按中国1971记述准则出版的财务公布中净得益和净资产背离情境

 授予 √ 不授予

 4、同时由于境外记述准则与按中国1971记述准则出版的财务公布中净得益和净资产背离情境

 授予 √ 不授予

 三、股权更动与合伙情境

 (1)资金存量多样表

 √ 授予 不授予

<TD align="left" width="100%" rowspan="2"> <TD align="middle" width="90%" colspan="2">至此的多样<TD align="middle" width="103%" colspan="5">这种多样的加强或增加,-)<TD align="middle" width="90%" colspan="2">变换式继<TD align="middle" width="66%">发展成为<TD align="middle" width="34%">相称(%)<TD align="middle" width="29%">发行

新自有资本

<TD align="middle" width="14%">股息<TD align="middle" width="40%">公积金转为自有资本<TD align="middle" width="14%">安宁<TD align="middle" width="17%">小计<TD align="middle" width="66%">发展成为<TD align="middle" width="34%">相称

(%)

<TD align="middle" width="26%">一、命运有限经销<TD align="middle" width="15%">2,826,535<TD align="middle" width="8%">0.64%<TD align="left" width="7%"> <TD align="left" width="3%"> <TD align="left" width="9%"> <TD align="left" width="3%"> <TD align="left" width="4%"> <TD align="middle" width="15%">2,826,535<TD align="middle" width="8%">0.64%<TD align="middle" width="26%">1、国籍持股<TD align="left" width="15%"> <TD align="left" width="8%"> <TD align="left" width="7%"> <TD align="left" width="3%"> <TD align="left" width="9%"> <TD align="left" width="3%"> <TD align="left" width="4%"> <TD align="left" width="15%"> <TD align="left" width="8%"> <TD align="middle" width="26%">2、国有法人股<TD align="middle" width="15%">2,820,505<TD align="middle" width="8%">0.64%<TD align="left" width="7%"> <TD align="left" width="3%"> <TD align="left" width="9%"> <TD align="left" width="3%"> <TD align="left" width="4%"> <TD align="middle" width="15%">2,820,505<TD align="middle" width="8%">0.64%<TD align="middle" width="26%">3、安宁海内命运制<TD align="left" width="15%"> <TD align="left" width="8%"> <TD align="left" width="7%"> <TD align="left" width="3%"> <TD align="left" width="9%"> <TD align="left" width="3%"> <TD align="left" width="4%"> <TD align="left" width="15%"> <TD align="left" width="8%"> <TD align="middle" width="26%">经过:海内公司股权<TD align="left" width="15%"> <TD align="left" width="8%"> <TD align="left" width="7%"> <TD align="left" width="3%"> <TD align="left" width="9%"> <TD align="left" width="3%"> <TD align="left" width="4%"> <TD align="left" width="15%"> <TD align="left" width="8%"> <TD align="middle" width="26%">海内物质的人的拥有<TD align="left" width="15%"> <TD align="left" width="8%"> <TD align="left" width="7%"> <TD align="left" width="3%"> <TD align="left" width="9%"> <TD align="left" width="3%"> <TD align="left" width="4%"> <TD align="left" width="15%"> <TD align="left" width="8%"> <TD align="middle" width="26%">4、外资持股<TD align="left" width="15%"> <TD align="left" width="8%"> <TD align="left" width="7%"> <TD align="left" width="3%"> <TD align="left" width="9%"> <TD align="left" width="3%"> <TD align="left" width="4%"> <TD align="left" width="15%"> <TD align="left" width="8%"> <TD align="middle" width="26%">经过:海内公司持股<TD align="left" width="15%"> <TD align="left" width="8%"> <TD align="left" width="7%"> <TD align="left" width="3%"> <TD align="left" width="9%"> <TD align="left" width="3%"> <TD align="left" width="4%"> <TD align="left" width="15%"> <TD align="left" width="8%"> <TD align="middle" width="26%">海内物质的持股<TD align="left" width="15%"> <TD align="left" width="8%"> <TD align="left" width="7%"> <TD align="left" width="3%"> <TD align="left" width="9%"> <TD align="left" width="3%"> <TD align="left" width="4%"> <TD align="left" width="15%"> <TD align="left" width="8%"> <TD align="middle" width="26%">5。董事自有资本<TD align="middle" width="15%">6,030<TD align="left" width="8%"> <TD align="left" width="7%"> <TD align="left" width="3%"> <TD align="left" width="9%"> <TD align="left" width="3%"> <TD align="left" width="4%"> <TD align="middle" width="15%">6,030<TD align="left" width="8%"> <TD align="middle" width="26%">二、无法计量的售股<TD align="middle" width="15%">437,873,465<TD align="middle" width="8%">99.36%<TD align="left" width="7%"> <TD align="left" width="3%"> <TD align="left" width="9%"> <TD align="left" width="3%"> <TD align="left" width="4%"> <TD align="middle" width="15%">437,873,465<TD align="middle" width="8%">99.36%<TD align="middle" width="26%">1、人民币权益股<TD align="middle" width="15%">437,873,465<TD align="middle" width="8%">99.36%<TD align="left" width="7%"> <TD align="left" width="3%"> <TD align="left" width="9%"> <TD align="left" width="3%"> <TD align="left" width="4%"> <TD align="middle" width="15%">437,873,465<TD align="middle" width="8%">99.36%<TD align="middle" width="26%">2、中国1971上市外资股<TD align="left" width="15%"> <TD align="left" width="8%"> <TD align="left" width="7%"> <TD align="left" width="3%"> <TD align="left" width="9%"> <TD align="left" width="3%"> <TD align="left" width="4%"> <TD align="left" width="15%"> <TD align="left" width="8%"> <TD align="middle" width="26%">3、境外上市外资股<TD align="left" width="15%"> <TD align="left" width="8%"> <TD align="left" width="7%"> <TD align="left" width="3%"> <TD align="left" width="9%"> <TD align="left" width="3%"> <TD align="left" width="4%"> <TD align="left" width="15%"> <TD align="left" width="8%"> <TD align="middle" width="26%">4、安宁<TD align="left" width="15%"> <TD align="left" width="8%"> <TD align="left" width="7%"> <TD align="left" width="3%"> <TD align="left" width="9%"> <TD align="left" width="3%"> <TD align="left" width="4%"> <TD align="left" width="15%"> <TD align="left" width="8%"> <TD align="middle" width="26%">三、命运总额<TD align="middle" width="15%">440,700,000<TD align="middle" width="8%">100%<TD align="left" width="7%"> <TD align="left" width="3%"> <TD align="left" width="9%"> <TD align="left" width="3%"> <TD align="left" width="4%"> <TD align="middle" width="15%">440,700,000<TD align="middle" width="8%">100%

 (二)前10名合伙、C无法计量的售术语/命运制前10名合伙

 前10名合伙、前10名合伙拿无法计量的经销术语

<TD align="middle" width="100%" colspan="2">合伙总额<TD align="middle" width="140%" colspan="6">64,175<TD align="middle" width="100%" colspan="8">十大合伙持股<TD align="middle" width="100%" rowspan="2">合伙姓名(全名)<TD align="middle" width="24%" rowspan="2">合伙

天理

<TD align="middle" width="29%" rowspan="2">持股

相称(%)

<TD align="middle" width="41%" rowspan="2">股权本利之和<TD align="middle" width="47%" rowspan="2">拿命运有限经销发展成为<TD align="middle" width="56%" colspan="3">质押或上冻<TD align="middle" width="58%" colspan="2">命运陈述<TD align="middle" width="42%">发展成为<TD align="middle" width="34%">厦门永通昌集团股份有限公司<TD align="left" width="8%"> <TD align="middle" width="10%">19.63%<TD align="middle" width="14%">86,529,867<TD align="left" width="16%"> <TD align="left" width="11%" colspan="2"> <TD align="left" width="8%"> <TD align="middle" width="34%">现在称Beijing汇龙兴业银行开汽车股份有限公司<TD align="left" width="8%"> <TD align="middle" width="10%">4.54%<TD align="middle" width="14%">20,000,000<TD align="left" width="16%"> <TD align="left" width="11%" colspan="2"> <TD align="left" width="8%"> <TD align="middle" width="34%">现在称Beijing天润把持表现出使充满股份有限公司<TD align="left" width="8%"> <TD align="middle" width="10%">4.54%<TD align="middle" width="14%">20,000,000<TD align="left" width="16%"> <TD align="left" width="11%" colspan="2"> <TD align="left" width="8%"> <TD align="middle" width="34%">张子曹<TD align="left" width="8%"> <TD align="middle" width="10%">2.72%<TD align="middle" width="14%">12,000,000<TD align="left" width="16%"> <TD align="left" width="11%" colspan="2"> <TD align="left" width="8%"> <TD align="middle" width="34%">现在称Beijing兴业银行举行开幕典礼使充满股份有限公司<TD align="left" width="8%"> <TD align="middle" width="10%">2.27%<TD align="middle" width="14%">10,000,000<TD align="left" width="16%"> <TD align="left" width="11%" colspan="2"> <TD align="left" width="8%"> <TD align="middle" width="34%">苏乔恩 John的变体<TD align="left" width="8%"> <TD align="middle" width="10%">2.25%<TD align="middle" width="14%">9,905,606<TD align="left" width="16%"> <TD align="left" width="11%" colspan="2"> <TD align="left" width="8%"> <TD align="middle" width="34%">陆建青<TD align="left" width="8%"> <TD align="middle" width="10%">1.9%<TD align="middle" width="14%">8,386,578<TD align="left" width="16%"> <TD align="left" width="11%" colspan="2"> <TD align="left" width="8%"> <TD align="middle" width="34%">徐皇后<TD align="left" width="8%"> <TD align="middle" width="10%">1.82%<TD align="middle" width="14%">8,000,000<TD align="left" width="16%"> <TD align="left" width="11%" colspan="2"> <TD align="left" width="8%"> <TD align="middle" width="34%">上海瑞尔不动产开发股份有限公司<TD align="left" width="8%"> <TD align="middle" width="10%">1.49%<TD align="middle" width="14%">6,571,051<TD align="left" width="16%"> <TD align="left" width="11%" colspan="2"> <TD align="left" width="8%"> <TD align="middle" width="34%">蔡京杨<TD align="left" width="8%"> <TD align="middle" width="10%">1.13%<TD align="middle" width="14%">5,000,000<TD align="left" width="16%"> <TD align="left" width="11%" colspan="2"> <TD align="left" width="8%"> <TD align="middle" width="100%" colspan="8">无法计量的经销术语前十大合伙<TD align="middle" width="100%" colspan="2" rowspan="2">合伙姓名<TD align="middle" width="57%" colspan="2" rowspan="2">无法计量的经销术语

命运发展成为

<TD align="middle" width="83%" colspan="4">命运的阶级和发展成为<TD align="middle" width="49%" colspan="2">阶级<TD align="middle" width="51%" colspan="2">发展成为<TD align="middle" width="100%" colspan="2">厦门永通昌集团股份有限公司<TD align="middle" width="57%" colspan="2">86,529,867<TD align="middle" width="40%" colspan="2">A股<TD align="middle" width="43%" colspan="2">86,529,867<TD align="middle" width="100%" colspan="2">现在称Beijing汇龙兴业银行开汽车股份有限公司<TD align="middle" width="57%" colspan="2">20,000,000<TD align="middle" width="40%" colspan="2">A股<TD align="middle" width="43%" colspan="2">20,000,000<TD align="middle" width="100%" colspan="2">现在称Beijing天润把持表现出使充满股份有限公司<TD align="middle" width="57%" colspan="2">20,000,000<TD align="middle" width="40%" colspan="2">A股<TD align="middle" width="43%" colspan="2">20,000,000<TD align="middle" width="100%" colspan="2">张子曹<TD align="middle" width="57%" colspan="2">12,000,000<TD align="middle" width="40%" colspan="2">A股<TD align="middle" width="43%" colspan="2">12,000,000<TD align="middle" width="100%" colspan="2">现在称Beijing兴业银行举行开幕典礼使充满股份有限公司<TD align="middle" width="57%" colspan="2">10,000,000<TD align="middle" width="40%" colspan="2">A股<TD align="middle" width="43%" colspan="2">10,000,000<TD align="middle" width="100%" colspan="2">苏乔恩 John的变体<TD align="middle" width="57%" colspan="2">9,905,606<TD align="middle" width="40%" colspan="2">A股<TD align="middle" width="43%" colspan="2">9,905,606<TD align="middle" width="100%" colspan="2">陆建青<TD align="middle" width="57%" colspan="2">8,386,578<TD align="middle" width="40%" colspan="2">A股<TD align="middle" width="43%" colspan="2">8,386,578<TD align="middle" width="100%" colspan="2">徐皇后<TD a
发表评论
加载中...

相关文章